درباره ما
image style=

اگر چه انسان امروزي از رفاه و امكانات بسيار بيشتري نسبت به گذشتگان خود بهره مند است ليكن در عين حال مخاطرات و تهديدهاي بيشتري او را احاطه كرده است لذا در دهه هاي اخير انواع قراردادهاي بيمه در زمينه هاي گوناگون بيش از هر زمان ديگري موجبات تامين آينده و آسايش خاطر انسان را فراهم نموده است.